معرفی فرماندار

خضر کاک درویشی :::::

:::::: فرماندار شهرستان پیرانشهر :::::