تماس با ما

» پیرانشهر- خیابان شهید بهشتی-فرمانداری شهرستان پیرانشهر.
تلفن: -44222501 - 044
دورنگار: 44222507 - 044
کد پستی: 5781645877

************************************************

» دوشنبه ها هر هفته:

دیدار و ملاقات عمومی مردم با فرماندار شهرستان پیرانشهر
تلفن مستقیم: 0505-424-0444