جلــسه هماهــنگی برگزاری امتحانات نهایی دانـش آموزان مدارس شـهرستان پیرانـشهر به ریاست معاون سیاسی فرمانداری؛