بازدید فرماندار پیرانشهر از عملیات آسفالت راه روستایی

ترابی فرماندار پیرانشهر بمنظور اجرای عملیات های آسفالت راه روستایی و همچنین بررسی و رفع مشکلات جاده ای بازدید میدانی بعمل آورد

بازدید از اجرای عملیات آسفالت راه روستای قبادبگیان به طول ۱۵۵۰ متر و همچنین بازدید راه اصلی روستای بیکوس جهت آماده سازی اجرای عملیات آسفالت