با حضور فرماندار انجام شد

با حضور فرماندار انجام شد
مناطق حاشیه نشین پیرانشهر مورد بررسی قرار گرفت

بازدید میدانی فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه شهردار پیرانشهر:

 _از مناطق حاشیه بالا شهر، قیزقپان و کوی آمانج شـهر پیرانشهر