ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر با مردم برگزار گردید

ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر با مردم برگزار گردید
ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر با مردم برگزار گردید

🔸ملاقات عمومی فرماندار شهرستان پیرانشهر با مردم برگزار شد

امروز ۲۷ اسفند ماه

ترابی فرماندار پیرانشهر به صورت چهره به چهره با مراجعین ملاقات و ضمن بررسی درخواست ها و مسایل مطروحه دستورات لازم را به منظور حل موارد مطروحه صادر نمود.