بازدید فرماندار پیرانشهر از مرز تمرچین

بازدید فرماندار پیرانشهر از مرز تمرچین

بازدید فرماندار پیرانشهر از اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای متولی در مرز تمرچین جهت اجرا و آماده سازی زیرساختهای تردد زائرین اربعین 

 

📆 یکشنبه 6 شهریور ماه 1401