#لیله_القدر

💠 شب قدر، موعد بارش باران رحمت الهی است، بار الها! در شب قدر هر چه خیر نصیب نیکان و اولیاء درگاهت می کنی، نصیب ما نیز بفرما...🙏

💠 شب قدر، موعد بارش باران رحمت الهی است،  بار الها! در شب قدر هر چه خیر نصیب نیکان و اولیاء درگاهت می کنی، نصیب ما نیز بفرما...🙏

💠 شب قدر، موعد بارش باران رحمت الهی است،  بار الها! در شب قدر هر چه خیر نصیب نیکان و اولیاء درگاهت می کنی، نصیب ما نیز بفرما...🙏   #لیله_القدر