با تلاش مضاعف کادر سلامت :

🟣 استــمرار رونــد واکـــسیناسـیون کودکان 5 سال به بالا در شهرستان پیرانشهر،

🟣 استــمرار رونــد واکـــسیناسـیون کودکان  5 سال به بالا در شهرستان پیرانشهر،

🟣 استــمرار رونــد واکـــسیناسـیون کودکان  5 سال به بالا در شهرستان پیرانشهر، با تلاش مضاعف کادر سلامت 

💢با تلاش کادر مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و فراخوان مراقبین سلامت و بهورزان در شهر و روستاها و آموزش والدین ، در مواردی مراجعه به درب منازل جهت آموزش و واکسیناسیون گروه سنی 5 سال به بالا، واکسیناسیون این گروه سنی در حال انجام است. 

✔️تصاویر همکاران پایگاه سلامت امید، کشاورز، مرکز تجمیعی شهید سلیمانی،در حال واکسیناسیون این گروه سنی  

🔘روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر