🔺بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر از اداره راهـداری مرکزی پیرانشهر

🔺بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر از اداره راهـداری مرکزی پیرانشهر
"ترابی" فرماندار شهرستان پیرانشهر ضمن بازدید از قسمت های مختلف اداره راهداری مرکزی شهرستان و دیدار با رئیس و پرسنل این اداره، از نزدیک از وضعیت تجهیزات و دستگاهای برف روبی آماده به کار اداره راهداری مرکزی بازدید و به بررسی وضعیت، امکانات و تجهیزات راهدار خانه های مستقر در مرز تمرچین، قبر حسین(پردانان) و پسـوه پرداختند.