اطلاعبه شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر

◀ از خوردن هرگونه قارچ بدون اطلاع و تخصص داشتن در تشخیص غیر سمی بودن ان خودداری کنید

◀ از خوردن هرگونه قارچ بدون اطلاع و تخصص داشتن در تشخیص غیر سمی بودن ان خودداری کنید

همشهریان گرامی:

با فرا رسیدن فصل رویش قارچ ها، همزمان با قارچهای خوراکی ،قارچهای سمی در کنار تنه درختان بخصوص درختان خشک می رویند

لذا از خوردن هرگونه قارچ بدون اطلاع و تخصص داشتن در تشخیص غیر سمی بودن ان خودداری فرمایید.