جلسه شورای حفاظت از منابع آب برگزار شد

جلسه شورای حفاظت از منابع آب برگزار شد
به ریاست"ترابی"فرماندار پیرانشهر جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

تاکیدات فرماندار؛

-کنترل و جلوگیری از حفر چاه های غیر  مجاز

-آموزش های لازم در خصوص استفاده های صحیح از آب