به مناسبت سال تحصیلی جدید

به مناسبت سال تحصیلی جدید
حضور فرماندار در دانشگاه های آزاد و پیام نور واحد پیرانشهر

بازدید فرماندار از دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور واحد پیرانشهر به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و تبریک به اساتید، کارکنان و دانشجویان این واحد دانشگاهی