فرماندار پیرانشهر پیگیر پرژه بزرگراه پیرانشهر-نقده شد

فرماندار پیرانشهر پیگیر پرژه بزرگراه پیرانشهر-نقده شد
رئیس کارگاه شرکت پورنام و سرناظر پروژه بزرگراه پیرانشهر-نقده با فرماندار پیرانشهر دیدار کردند

امروز ۲۲ تیرماه شبانی رئیس کارگاه شرکت پورنام به همراه سرناظر پروژه بزرگراه پیرانشهر-نقده ضمن دیدار با ترابی فرماندار پیرانشهر پیرامون مشکلات و مسائل مربوط به پروژه بحث و گفتگو کردند