حضور سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در مرز تمرچین بهمراه فرماندار پیرانشهر و بازدید از اقدامات صورت گرفته جهت استقرار موکب ها و زائرین

حضور سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در مرز تمرچین بهمراه فرماندار پیرانشهر و بازدید از اقدامات صورت گرفته جهت استقرار موکب ها و زائرین