▪️فرماندار در دیدار با جمعی از پرستاران شهرستان پیرانشهر:

▪️فرماندار در دیدار با جمعی از پرستاران شهرستان پیرانشهر:
🔴 شغل پرستاری؛ تداعی گر آرامش، مهربانی و هنر متعالی است که به خوبی در میدان صیانت از سلامت جامعه نقش بی بدیل ایفا نموده اند.