مانور سراسری زلزله و ایمنی در پیرانشهر

مانور سراسری زلزله و ایمنی در پیرانشهر
مانور سراسری زلزله و ایمنی، صبح امروز6 آذر ماه با حضور ترابی فرماندار پیرانشهر و برخی از مسئولین و نیروهای امدادی در دبیرستان استاد هژار برگزارشد.

مانور سراسری زلزله و ایمنی، صبح امروز6 آذر ماه  با حضور ترابی فرماندار پیرانشهر و برخی از مسئولین و نیروهای امدادی در دبیرستان استاد هژار برگزارشد