🔺مسؤلین در محیط ادارات برای اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی و پرهیز از عادی انگاری کرونا؛ اهتمام جدی داشته باشند.

🔺مسؤلین در محیط ادارات برای اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی و پرهیز از عادی انگاری کرونا؛ اهتمام جدی داشته باشند.
▪️فرماندار شهرستان پیرانشهر در سی و نهمیـن جلسه شهرستانی ستاد مدیریت و مبارزه با بیماری کرونا ضمن قدردانی از همه کسانی که برای اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا و اعمال محدودیت‌ها تلاش کردند، گفت: مسئولیت مسئولین ادارات و بانک ها برای اجرای جدی و رعایت پروتکلهای بهداشتی به مراتب بالاتر از مردم است؛ چرا که سهل انگاری و عادی انگاری اولیه از سوی مسئولین این مساله را در بین مردم تشدید بخشیده و سبب میشود مردم توجه بیشتری به رعایت نکات بهداشتی نداشته باشند.

🔺مسؤلین در محیط ادارات برای اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی و پرهیز از عادی انگاری کرونا؛ اهتمام جدی داشته باشند.

▪️فرماندار شهرستان پیرانشهر در سی و نهمیـن جلسه شهرستانی ستاد مدیریت و مبارزه با بیماری کرونا ضمن قدردانی از همه کسانی که برای اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا و اعمال محدودیت‌ها تلاش کردند، گفت:

 

مسئولیت مسئولین ادارات و بانک ها برای اجرای جدی و رعایت پروتکلهای بهداشتی به مراتب بالاتر از مردم است؛ چرا که سهل انگاری و عادی انگاری اولیه از سوی مسئولین این مساله را در بین مردم تشدید بخشیده و سبب میشود مردم توجه بیشتری به رعایت نکات بهداشتی نداشته باشند.

فرماندار پیرانشهر اظهار داشت: سلامت مردم  بعنوان یک اصل در اولویت تمام برنامه ها قرار دارد و همه باید در این جهت همکاری و تلاش کنند.