جلسه شورای حفاظت از منابع آب در پیرانشهر تشکیل گردید

جلسه شورای حفاظت از منابع آب در پیرانشهر تشکیل گردید
دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان به ریاست ترابی فرماندار پیرانشهربرگزار گردید

دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر به ریاست ترابی فرماندار شهرستان و دیگر اعضای این شورا با موضوع پیگیری مصوبات قبلی در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید