💠 برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان به ریاست فرماندار پیرانشهر؛

💠 برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان به ریاست فرماندار پیرانشهر؛ 

  موضوعات مطرح شده در این جلسه:

▪️بررسی اثر گذاری و تاثیر تونل انتقال سد کانی سیب بر چاه ها و زمین های کشاورزی؛

▪️بهره برداری ازشبکه آبیاری طرح ثقلی پیرانشهر

▪️ارائه خدمات به مالکین دارای چاه های کشاورزی به شرط بستن کنتور هوشمند مصرف آب

▪️آبیاری اراضی پایاب سد سیلوه؛

▪️تاکید بر تغییر الگو و مدیریت کشت کشاورزان؛ 

🔖سه شنبه: 30 فروردین ماه 1401