🇮🇷🌹| 22 اسفند ماه روز بزرگداشت شهدأ و سالروز تأسیس بنیاد شهـــید به فرمان امام خمینــی (ره) گرامی باد.

🇮🇷🌹| 22 اسفند ماه روز بزرگداشت شهدأ و سالروز تأسیس بنیاد شهـــید به فرمان امام خمینــی (ره) گرامی باد.

🇮🇷🌹| 22 اسفند ماه روز بزرگداشت شهدأ و سالروز تأسیس بنیاد شهـــید به فرمان امام خمینــی (ره) گرامی باد.