خبر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر

‍ 🟣بازدیدسرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از مرکز واکسیناسیون پیــرانشهر

‍ 🟣بازدیدسرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از مرکز واکسیناسیون  پیــرانشهر

🔻دکتر ریخته گر معاونت بهداشتی دانشگاه علـــوم پزشکی به همـــــراه کارشنــــاسان این مـــعاونت، مدیــریت شبـکه بهداشت و درمان و ریـاست مرکز بهداشت چهارشنبه هیجدهم اسفندماه از مرکز تجمیعی شهید سلیمانی پیرانشهر بازدید و از نزدیک از رونــــد واکــــسیناسیون پایش و بازدید کردند. 

🔹در این بـــازدید دکــتر ریخــته گر ضــمن گفــت و گو با دست اندرکاران و تیم های اجرایی انجام واکسیناسیون، از نزدیک در جریان فرآیند تزریق واکسن قرار گرفت و بر لزوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در تزریق واکسن کرونا تاکید کرد.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون در کنار رعایت پروتکلها تنها راه پایان دادن به این پاندمی است گفت: باید اطـــلاع رســانی ها و آمــوزشها از طرف همـکاران همانند گذشته مستمر انجام گیرد تا تــمامی افراد واجد شرایط در اسرع وقت نسبت به دریافت دوز ســـوم و تکمــیل واکسیناسیون اقدام کنند.

وی همچنین خاطر نشان کرد نباید از طرف مردم عزیز عادی انگاری با این تفکر که شهرستان در وضعیت زرد قرار دارد، صورت گیرد و رعایت پروتکل ها  در کنار واکسیناسیون همواره در اولویت کار همکاران باشد.