🔺به دعوت استاندار آذربایجان غربی وزیر جهاد کشاورزی به استان سفر می کند:

🔺به دعوت استاندار آذربایجان غربی وزیر جهاد کشاورزی به استان سفر می کند:

🔺به دعوت استاندار آذربایجان غربی وزیر جهاد کشاورزی به استان سفر می کند: 

🔹به دعوت محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی فردا به استان سفر می کند. 

🔸استاندار آذربایجان غربی اخیرا در پیگیری مطالبات ملی مردم استان با وزیر جهاد کشاورزی در تهران دیدار و ضمن گفتگو در زمینه مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی و بررسی نیازها استان در این حوزه، از وزیر جهاد کشاورزی برای سفر به استان دعوت کرد.