بازدید فرماندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی از آماده سازی پارکینک و محل استقرار مواکب کارخانه قند پیرانشهر در راستای آماده سازی زیر ساخت های تردد زائرین اربعین از مرز تمرچین

بازدید  فرماندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی از آماده سازی  پارکینک و محل استقرار مواکب کارخانه قند پیرانشهر در راستای آماده سازی زیر ساخت های تردد زائرین اربعین از مرز تمرچین