اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم ستاد مدیریت بحران فرمانداری شهرستان پیرانشهر

اطلاعیه_مهم

با توجه به افزایش بارش های اخیر در سطح حوضه های آبریز شهرستان پیرانشهر که در ارتفاعات اغلب به صورت پوشش برفی بوده و برابر پیش بینی های انجام شده در روزهای آتی به دلیل تغیرات اقلیمی، احتمال افزایش ناگهانی دما و ذوب زود هنگام پوشش های برفی موجود در ارتفاعات و متعاقب آن احتمال بروز سیلاب وجود دارد لذا به منظور پیشگیری و کاهش خطرات مالی و جانی ناشی از سیلاب، بدین وسیله از کلیه همشهریان ساکن در مناطق تحت تاثیر، خصوصا کشاورزان و روستائیان و عشایر محترم تقاضا می گردد ضمن رعایت موارد احتیاطی و ایمنی، از تردد، اسکان، توقف در حریم و بستر قانونی رودخانه ها، مسیل ها و ...  اجتناب نموده و نسبت به برچیدن تمامی اعیانی و اشجار موجود در حدود قانونی مجاری فوق اقدامات عاجل معمول فرمایند.

رئیس ستاد بحران شهرستان پیرانشهر