برگزاری جلسه مدیریت پسماند شهرستان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری

برگزاری جلسه مدیریت پسماند شهرستان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری