افتتاح نمایشگاه کتاب در پیرانشهر

افتتاح نمایشگاه کتاب در پیرانشهر
با حضور فرماندا رپیرانشهر نمایشگاه کتاب در پیرانشهر افتتاح گردید

با حضور فرماندا رپیرانشهر نمایشگاه کتاب در پیرانشهر افتتاح گردید