🔴 بازدید فرماندار پیرانشهر از ایستـگاه های پمپاژ بــادین آبــاد؛

🔴 بازدید فرماندار پیرانشهر از ایستـگاه های پمپاژ بــادین آبــاد؛ 

▪️ایستگاه های پمپاژ بادین آباد که در امتداد بند انحرافی رودخانه بادین آباد در حال احداث می باشند بهره برداری از این پروژه مهم؛ نقش اساسی در جهت تامین پایدار آب مجتمع های شیلات، زمینهای کشاورزی روستاهای پایین دست و همچنین مهار آب های رودخانه های مرزی خواهد داشت. 

🔖چهارشنبه 31 فروردین ماه 1401