بـــرپـــایی مــــیز خـــدمت ادارات شـــــــهرســـتان   پیرانشهر در محل نماز جمعه

بـــرپـــایی مــــیز خـــدمت ادارات شـــــــهرســـتان   پیرانشهر در محل نماز جمعه

 

▪️جمعه بیست و هشتم مرداد تعدادی از دستگاههای اداری شهرستان به منظور پاسخگویی و دیدار چهره به چهره باشهروندان نسبت به برپایی میزخدمت حضوری اقدام نمودند و کاک درویشی، فرماندار شهرستان پیرانشهر از روند اجرا و پاسخگویی ادارات بازدید بعمل آورد.

 

  📆 جمعه 2٨ مرداد ماه 1401