موانح تولید شهرستان مورد بررسی قرار گرفت

موانح تولید شهرستان مورد بررسی قرار گرفت
به ریاست فرماندار پیرانشهر جلسه بررسی کمیته رفع موانع تولید شهرستان برگزار گردید

بمنظور بررسی آخرین وضعیت مجتمع خدماتی رفاهی واقع در سه راهی پسوه باحضور ترابی فرماندار پیرانشهر تشکیل جلسه گردید.

دراین جلسه پس از بحث و بررسی مقرر گردید جهت راه اندازی مجتمع خدماتی رفاهی مذکور اقدامات لازم در راستای اخذ تسهیلات به کمیته اشتغال استان  معرفی گردد.