جنگل چكو و سرسبزی آن به همین دلیل منطقه ای عالی برای دامداری .