⬅نشست اعضای محترم شورای شهرستان پیرانشهر با فرماندار شهرستان بمنظور بررسی وضعیت و تبادل نظر پیرامون مسائل و موضوعات مختلف شهرستان در ساختمان فرمانداری.