آمد// بازدید از روند پیشرفت کاری اجرای پی ریزی دیوار ساحلی روستای سیل زده پسوه//

با حضور مهندس آرامون سرپرست معاونت عمرانی استانداری،فرماندار پیرانشهر،مدیر کل مدیریت بحران استانداری،بخشدار بخش لاجان و جمعی از مسئولین  بازدید از روستای سیل زده پسوه بعمل آمد//