⬅حضور سرکار خانم دکتر شریعتی مدیر کل امور بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و خانم پور حیدر مدیر حوزه علمیه الزهرا  بانوان استان آذربایجانغربی در ساختمان فرمانداری و دیدار با آقای ترابی فرماندار پیرانشهر پیرامون مسائل و مشکلات در حوزه امور بانوان