فرماندار پیرانشهر بهمراه دکتر خضری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،بخشدار بخش لاجان و جمعی از مسئولین بمنظور روند پیشرفت،آماده سازی و تهیه مصالح مورد نیاز جهت شروع بکار دیوار ساحلی روستای پسوه بازدید بعمل آوردند.