🔸حضور بازرسین و کارشناسان دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری در فرمانداری و دیدار با آقای ترابی فرماندار پیرانشهر،بمنظور بازدید و بازرسی از چگونگی خدمات دهی توسط میز خدمت در ساختمان فرمانداری.