آگهی مزایده فروش سوخت

⬅با توجه به برگزاری مزایده فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی//

🔸متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت استانداری و فرمانداری پیرانشهر در صورت داشتن شرایط لازم تا مورخه ۹۷/۰۳/۲۹ نسبت به ثبت نام جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیرانشهر