🔵برگزاری جلسه، کرسی آزاد اندیشی با موضوع حقوق زنان//

 با حضور اعضای کمیسیون امور بانوان شهرستان،اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور برگزار گردید.در این جسله تبادل نظر دانشجویان در خصوص حقوق زنان بحث و گفتگو شد و سپس این کرسی با داوری آقای دکتر حاجی عضو هیئت علمی دانشگاه جمع بندی و به پایان رسید.