نشست فررماندار با اعضای انجمن شهروندان جوان قندیل پیرانشهر درمحل سالن اجتماعات فرمانداری.

 

در این نشست آقای ترابی فرماندار پیرانشهر طی سخنانی اظهار داشت تشکلهای مردم نهاد اکنون در دنیا حول محورهای ارزشمندی مانند وضعیت محیط زیست،تشویق مردم به رعایت حقوق یکدیگر، بالا بردن سطح رفاه اقشار محروم با مطرح ساختن یک برنامه مشترک دسته جمعی صورت می پذیرد.بجای اینکه این اعضا به صورت پراکنده به سمت هدفهای مشترک گام بردارند برنامه های خود را بصورت منسجم،عقلانی و قانونی انجام می دهند.وی در بخش دیگری از بیانات خود افزود: اهمیت و ارزش مشارکت اعضای یک جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست باید ساز و کاری برای مشارکت احاد مردم در اداره جامعه لحاظ نمودکه باعث رشد فکری بخصوص جوانان شود.و در این راه نباید از نقش برجسته شرکت های دانش بنیان غافل شد.با راههای صحیح و اصولی نشاط،شادابی و امید را به جوانان تزریق و از یاس و ناامیدی و تفرقه و اختلاف پرهیز شود.تا سمن ها بتوانندنقش بسیارمهمی بعنوان واسطه بین افراد جامعه و دولت ایفا کنند.

در این نشست روند شکل گیری انجمن جوانان قندیل گزارش عملکرد و دیدگاه های انجمن در حوزه های اجتماعی،اقتصادی و اشتغال توسط آقای احمدزاده دبیر انجمن بیان گردید.