جلسه شورای حفاظت از منابع آب در محل فرمانداری پیرانشهر برگزار گردید.

 

-برخورد و کنترل در برداشت های غیر مجاز شن و ماسه از رودخانه ها، در صورت برداشت لایه روبی رودخانه ها مد نظر باشد.

-کنترل و جلوگیری از حفر چاه های غیر  مجاز.

-رعایت و تذکر به ساخت و سازها در حریم رودخانه ها و توجه شهردار ودهیاران محترم به این موضوع.