برگزاری جلسه با حضور فرماندار در رابطه با موضوعات زیر:

-بررسی مشکلات گاز رسانی خط تغذیه تقویتی پیرانشهر در حاشیه راه اصلی.

-بررسی مشکلات گاز رسانی به روستاهای پیرانشهر به تعداد ۲۳ روستا.