حضور آقای یعقوب فیضی معاون اداری و مالی ،خانم ولادی روابط عمومی کانون پرورشی فکری و کودکان و نوجوانان استان در فرمانداری.

در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد توسط مسئول کانون پیرانشهر وضعیت اقدامات کانون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در آینده در خصوص تاسیس کتابخانه سیار و تامین فضا برای ایجاد کلاس زبان با استفاده از ظرفیت دستگاه های مرتبط اداری تعامل و همکاری لازم بعمل آید.