بازدید ترابی فرماندار پیرانشهر از آموزشگاه شهید مصطفی منگوری شین آباد و دیدار از نزدیک با دانش آموزان حادثه دیده در آتش سوزی و بررسی مشکلات آنان.

وی همچنین از روند اجرای شن ریزی توسط شهرداری محترم و تسطیح خیابان منتهی به مدرسه مذکور جهت رفاه حال دانش آموزان بازدید کرد.