بازدید از چندین خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بمناسبت گرامیداشت روز سالمند.