همایش پیاده روی سالمندان بمناسبت هته سالمند با حضور جمعی از سالمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره بهزیستی .با همکاری امور بانوان فرمانداری ،مسئولین ادارات ،شبکه بهداشت، بهزیستی و کمیته امداد شهرستان پیرانشهر.