جلسه هماهنگی و بررسی امکانات مورد نیاز برای حضور پزشکان خیر جهت ارائه خدمات رایگان پزشکی به افراد بی بضاعت و نیازمند. در این جلسه مقرر گردید بیمارستان امام خمینی (ره)پیرانشهر با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه همکاری لازم را برای استقرار پزشکان و واگذاری امکانات مورد نیاز جهت معاینه ،جراحی و بستری  برای بیماران فراهم شود.