جلسه رسیدگی به وضعیت ترافیکی جهت حمل چغندر قند در مسیرهای منتهی به کارخانه قند شهرستان پیرانشهر در محل فرمانداری .