انتخابات بخش مرکزی با حضور آقای عباسپور بخشدار محترم مرکزی در محل سالن اجتماعات فرمانداری .در این انتخابات 5 نفر به عنوان عضو اصلی آقایان 1- احمد علیزاده از روستای کوپر 2-مراد رسول کهنه لاهیجانی از روستای کهنه لاهیجان 3-سید محمد دلدار از روستای ریک آباد 4- روان بخشی از روستای گرد باساک 5- ابراهیم اروسی از روستای شکر آباد و تعداد 3 نفر بعنوان علل بدل آقایان 1- سردار دریابار 2- خالد اسماعیلی 3- مراد حمزه ،انتخاب شدند .