بازدید دکتر رامین طباطبایی از پروژه های آبیاری بارانی 13 هزار هکتاری در حال اجرا که با سد سیلوه و سد کانی سیب آب این مزارع تامین میشود که هم اکنون از پیشرفت خوبی بر خوردار بوده و به طول 70 کیلو متر خطوط اصلی و 6500کیلومتر خطوط فرعی در دست اقدام میباشد.