برگزاری جلسه کارگروه پژوهشی طرح مطالباتی مکان یابی و ظرفیت سنجی مناطق اسکان اظطراری با حضور نمایندگان مدیریت بحران استان ،دفتر امور شهری استانداری و شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان پیرانشهر.